उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


ज्येष्ठ अधिकारी प्रोफाइलआर राजा (भा.पो.से.)

पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-07-31

स्वाती भोर

अपर पोलिस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-04-09

संदीप घुगे

सहा. पोलिस अधीक्षक तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तुळजापुर

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-09-04

मोतीचंद राठोड

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उस्मानाबाद

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-09-16

राहुल धस

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , उमरगा

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-07-01

विशाल के .खांबे

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , भूम

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-12-14

डॉ. नितीन कटेकर

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कळंब

रुजू झाल्याची तारीख :

अनुराधा गुरव

पोलीस उपाधीक्षक, (गृह )

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-03-07

अंजुमआरा शेख

पोलीस उपाधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-06-06