उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


पोलीस ठाणी

आनंद नगर

पोलीस ठाणे प्रभारी.

एच .एन .खाडे

एच .एन .खाडे

( सहाय्यक पोलीस निरीक्षक )

९८२३०८२३९२

विभाग :


पत्ता :


मोबाइल नंबर :


दूरध्वनी क्रमांक : ०२४७२-२२३२०३


ई-मेल : ps.anandnagar@gmail.com


गावे आणि शहरांची यादी :