उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


पोलीस ठाणी

उस्मानाबाद ग्रामीण

पोलीस ठाणे प्रभारी.

डी एन सुरवसे

डी एन सुरवसे

( पोलिस निरीक्षक )

९०९६५४२२६६

विभाग :


पत्ता : शासकीय विश्राम गृहाजवळ, शिंगोली रोड, उस्मानाबाद


मोबाइल नंबर :


दूरध्वनी क्रमांक : ०२४७२-२२३३०३


ई-मेल : ps.osmanabadrural@mahapolice.gov.in


गावे आणि शहरांची यादी :