उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


महत्वाचे संपर्कअनु क्रमांक नाव एसटीडी कोड दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
३१ पोलीस ठाणे आनंदनगर ०२४७२ २२३२०३
३२ पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर ०२४७२ २२२१००
३३ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय भूम ०२४७८ २७२००३
३४ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय कळंब ०२४७३ २६३१००
३५ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय उमरगा ०२४७५ २५३७९७
३६ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय तुळजापूर ०२४७१ २४२०४२
३७ उप विभागीय अधिकारी कार्यालय ०२४७२ २२७६२४