उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


महत्वाचे संपर्कअनु क्रमांक नाव एसटीडी कोड दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
२१ पोलीस ठाणे अंबी ०२४७८ २७१०३३
२२ पोलीस ठाणे परंडा ०२४७७ २३२०२६
२३ पोलीस ठाणे वाशी ०२४७८ २७६०३३
२४ पोलीस ठाणे भूम ०२४७८ २७२०३३
२५ पोलीस ठाणे येरमाळा ०२४७३ २६६१७०
२६ पोलीस ठाणे ढोकी ०२४७२ २३२०३३
२७ पोलीस ठाणे शिरढोण ०२४७३ २६१०३३
२८ पोलीस ठाणे कळंब ०२४७३ २६२१३३
२९ पोलीस ठाणे बेंबळी ०२४७२ २३५०३३
३० पोलीस ठाणे उस्मानाबाद ग्रामीण ०२४७२ २२९३०३