उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


महत्वाचे संपर्कअनु क्रमांक नाव एसटीडी कोड दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
११ उस्मानाबाद करागृह ०२४७२ २२२२५०
१२ बस स्थानक ०२४७२ २२३३९८
१३ रेल्वे स्टेशन ०२४७२ २४०९९९
१४ आर टी ओ कार्यालय ०२४७२ २२९४५५
१५ पोलीस ठाणे नळदुर्ग ०२४७१ २४६०३३
१६ पोलीस ठाणे तामलवाडी ०२४७१ २६५००४
१७ पोलीस ठाणे तुळजापूर ०२४७१
१८ पोलीस ठाणे लोहारा ०२४७५ २६६५३३
१९ पोलीस ठाणे मुरूम ०२४७५ २५६१३३
२० पोलीस ठाणे उमरगा ०२४७५ २५२१००