उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


महत्वाचे संपर्कअनु क्रमांक नाव एसटीडी कोड दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
पोलीस नियंत्रण कक्ष ०२४७२ २२२९००
पोलीस नियंत्रण कक्ष १००
महिला छेडछाड निवारण पथक ९८२३११०१४५
रुग्णवाहिका १०८
सरकारी दवाखान ०२४७२ २२६९२७
फायर ब्रिगेड ०२४७२ २२२१०१
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय ०२४७२ २२७३०१
एम एस सी बी कार्यालय ०२४७२ २२२२२१
दुरध्वनी कार्यालय ०२४७२ २२३४००
१० दारू बंदी कार्यालय ०२४७२ २२३३८७